5 způsobů, jak DynaCrop podporuje Cíle udržitelného rozvoje

Zemědělství a produkce potravin hrály hlavní roli při vzniku naší civilizace a stále patří k lidským činnostem klíčovým pro život na Zemi. Přístup k potravinám patří k základním lidským potřebám, přesto však každý devátý člověk na světě trpí podvýživou. Příčin je několik, stejně tak jako jejich řešení. Právě z důvodu obdobných globálních problémů, které se odráží i na lokální úrovni, byly vytyčeny Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) a DynaCrop je přirozeně pomáhá naplňovat.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) řeší nejen problematiku potravin, ale především  představují globální rámec transformace naší civilizace udržitelným směrem do roku 2030. SDGs byly přijaty členskými státy OSN v roce 2015, od té doby dochází k postupnému naplňování všech 17 cílů a jejich podcílů, každý z nich je zaměřen na jinou oblast aktuálních problémů lidstva. Přispívání k jejich řešení spočívá nejen na bedrech jednotlivých zemí ale také na samotných občanech, vědecké obci a podnikatelské sféře. DynaCrop svojí funkcionalitou naplňuje dokonce hned několik cílů a pomáhá tak utvářet udržitelný svět.

DynaCrop je služba určená pro všechny. Lze ji aplikovat na jakékoli pole po celém světě a díky příznivé ceně je využívána i pro zemědělství v rozvojových zemích (např. v západní Africe). Díky vysokému rozlišení snímaných dat jsou její funkce přínosné jak pro velko-farmáře, tak pro drobné zemědělce. Na světě je zhruba 500 milionů malých farem, z nichž většina je zavlažována pouze deštěm a nachází se v odlehlých oblastech. Zároveň ale tyto zemědělské plochy poskytují až 80 % potravin spotřebovávaných v rozvojových částech světa. Jeden z dílčích cílů (2a) je zaměřen přímo na oblast inovativních investic, které vedou ke zvýšení zemědělské produkce (Zvýšit investice, mimo jiné i […] do vývoje technologií […] za účelem zlepšení zemědělských výrobních kapacit v rozvojových zemích, zejména v těch nejméně rozvinutých)

DynaCrop díky celosvětovému pokrytí představuje jednu z inovativních technologií, které mohou malým farmářům pomáhat se zvyšováním produkce a zajištění potravinové bezpečnosti i v nejchudších částech světa. Tímto způsobem DynaCrop přímo přispívá i k naplnění cíle 2.1 a 2.2, které si kladou za cíl do roku 2030 vymýtit hlad a zajistit přístup všem lidem, zejména chudým a ohroženým, včetně malých dětí, k bezpečné, výživné a dostačující stravě po celý rok. […] A odstranit všechny formy podvýživy. Díky dostupným satelitním datům mohou farmáři zefektivnit zemědělské postupy, jelikož budou lépe informováni o aktuálním stavu plodin. Tímto mohou zvýšit výnosy a zároveň i příjmy a přispět tak i k naplnění cíle 2.3 (Do roku 2030 zdvojnásobit zemědělskou produktivitu a příjmy malých zemědělců).

Zemědělství je významným spotřebitelem vody – přibližně 70 %veškeré dostupné vody se používá pro zavlažování zemědělských ploch. Současně díky nadměrnému používání pesticidů a hnojiv patří k jejím největším znečišťovatelům. DynaCrop nabízí nástroje pro zonaci zemědělské plochy, podle níž se aplikují hnojiva pouze tam, kde je to nezbytné. Tím nejen přispívá k naplňování cíle 6, který je zaměřen na […] efektivní využívání a zlepšení kvality vody snížením jejího znečištění […] minimalizací vypouštění nebezpečných chemických látek do vody, ale také pomáhá zemědělcům snižovat vstupní náklady spojené s plošnou aplikací hnojiva. Poskytované mapy pro variabilní setí, hnojení a zavlažování, totiž dokáží přesně určit potřebu plodin v daném místě.

DynaCrop jde ale ještě dál. Jedním z kroků k udržitelnému zemědělství a naplnění cíle 2.4 je zavedení odolných zemědělských postupů, které vytvářejí zisk ale zároveň produkují lepší plodiny, pomáhají udržovat ekosystémy, postupně zlepšují kvalitu půdy, posilují schopnost přizpůsobení se změně klimatu a extrémním projevům počasí. Jedním z takových přístupů je regenerativní zemědělství. To zvyšuje kvalitu půdy a zároveň zachytává a ukládá uhlík ze vzduchu. V praxi se realizuje pomocí: bezorebného obdělávání, čistě organického hnojení, střídání plodin nebo používáním meziplodin. Všechny tyto metody mohou přispet k zmírnění změn klimatu obsažených v SDG 13. DynaCrop nabízí hned několik nástrojů, které slouží k praktikování nebo ověřování metod regenerativního zemědělství. Pomocí dat ze satelitních snímků dokážeme měřit množství uhlíku v půdě, identifikovat prioritní plochy pro aplikaci omezeného množství hnoje nebo kompostu, detekovat absenci meziplodin nebo orby půdy, vypočítat biomasu plodin nebo monitorovat dostupnou vodu.

Na celém světě je 2,6 miliardy lidí přímo závislých na příjmech ze zemědělství, přičemž 52 % zemědělské půdy je více či méně postiženo degradací. Pokud nedojde k pozitivní změně zemědělských technik produkce potravin,půda bude degradovat dál a povede to k rapidnímu snižování výnosů. Dojde tak k vyššímu tlaku na ekosystémy (v půdě na poli i v přilehlých řekách), k poklesu biodiverzity a posléze i kvality života. Abychom jako lidstvo směřovali k udržitelnému Životu na souši (SDG 15) je rovněž důležitá Odpovědná výroba a spotřeba (SDG 12). Skrze satelitní technologie pomáhá DynaCrop obracet celosvětovou produkci potravin směrem k udržitelnosti. Naplňování a následování Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) stanovují jasnou vizi, ke které vývoj služby DynaCrop přirozeně směřuje. 

Článek byl sepsán díky podpoře projektu EuroGEO e-shape.

| klimatická opatření | udržitelnost | Cíle udržitelného rozvoje | Agenda 2030 | Agenda pro udržitelný rozvoj | 17 globálních cílů | udržitelné zemědělství | udržitelné farmaření | konec hladu | vymýtit hlad | omezení hnojiv | regenerativní zemědělství | odpovědná výroba a spotřeba | zdraví půdy | biodiverzita | zachycování uhlíku | udržitelná produkce | precizní zemědělství | potravinová bezpečnost | OSN | Organizace spojených národů | život na souši | snížení nerovností | odpovědná spotřeba | odpovědná produkce | pitná voda | čistá voda | snížení znečištění vody | climate action | sustainability | Sustainable Development Goals | SDGs | 2030 Agenda | Agenda for Sustainable Development | 17 Global Goals | sustainable agriculture | sustainable farming | zero hunger | no hunger | fertilizer reduction | regenerative agriculture | soil health | biodiversity | carbon capture | sustainable production | precision farming | food security | UN | United nations | life on land | reduced inequalities | responsible consumption | responsible production | clean water | reduce water pollution |

precision farming

Vyzkoušejte si aplikační mapy na Vašich polích zdarma

2 min.

Variabilní aplikace hnojiv, při které jsou zohledněny rozdílné podmínky v rámci pozemku, Vám může zvýšit výnos o 6-20% nebo také snížit Vaší spotřebu hnojiv o 5-25%. Pro...

Přečíst celé

LAICA: Satelitní monitoring plodin nezávislý na počasí

4 min.

Oblačné počasí už nás nebrzdí v tom, abychom vám dodávali data. Nová součást služby DynaCrop poskytuje  aktuální  data každý druhý den a to i navzdory oblačnosti, mlze,...

Přečíst celé

How to decrease inputs and increase yields with field zonation?

4 min.

Growing prices of fertilizers, supply chains broken with the war in Ukraine, and soaring energy costs put increasing pressure on agronomists this season. As the prices of inputs skyrocket, it is...

Přečíst celé

Using DynaCrop to cure the soil thanks to catching carbon from the air

3 min.

Massive-scale agriculture has been linked to all sorts of environmental problems. But with the use of satellite data, this stigma can be flipped so farming can turn to do some good once...

Přečíst celé

Introducing Python SDK: An easy access to DynaCrop services

3 min.

Last several months, we’ve been working hard to make DynaCrop services available for you, our users, at ease. We realise that access possibilities are essential since the API is utilised in...

Přečíst celé

Time-series is(not) about taking the big step back

4 min.

Remember Cher crooning the 1989 hit song ‘If I Could Turn Back Time’? She probably wishes that she had a time machine on her hands - and although the laws of physics and limitations of...

Přečíst celé

World from Space, s.r.o., Pellicova 624/3, 602 00 Brno, Czech Republic. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 101899. Copyright 2024

Vyrobil: